Colofon

HOOFDREDACTEUR
Jan Peter Jansen

ART DIRECTOR
Perry Mulder

CHEF-REDACTEUR
Ronald Janus

EINDREDACTEUR
Annette Lavrijsen

GEZONDHEID
Liza Leijenhorst

FITNESS
Martijn Kromkamp

SEX & RELATIES
Nathalie Groeneveld

VORMGEVING
Mirjam Ouwejan

MARKETING
Osin Peltenburg

REDACTIONELE MEDEWERKERS
Nienke Becker, Arie Boomsma, Jan Dijkgraaf, Yolande Samwel, Jonathan Ursem

ONLINE
Jeroen Vizir (digital director), Gijs Boersma, Anthony Geelen, Josine Michels, Steven Pardieck

BEELD
Ruud Baan, Beth Bischoff, Han Hoogerbrugge, Martyn F. Overweel, Rik Romkes@TwoGuysFromTexas

REDACTIEADRES
Singel 468 1017 AW Amsterdam
Postbus 10209, 1001 EE Amsterdam
Tel. redactie 020-5353600 (let op! vragen over abonnementen en bezorging via klantenservice) fax 6208149
e-mail: redactie.menshealth@hearst.nl

KLANTENSERVICE EN ABONNEMENTEN
Abonneeservice Men’s Health
Postbus 3307
1001 AC Amsterdam
Telefoon: 0900-1002020
E-mail: klantenservice@hearst.nl

Directie: Luc van Os

Abonnementendienst België
Partner Press
Lenniksebaan 451 1070 Brussel
Tel: + 32 2 556 41 40, Fax: + 32 2 525 18 35 viapresse.be
Rekeningnummer: IBAN : BE 93 2100 9808 7967
BIC : GEBABEBB Wanneer u betaalt, gelieve uw naam, uw adres, de titel van het abonnement en de geadresseerde leesbaar te vermelden.

Verantwoordelijk uitgever België

Advertentie-exploitatie
NL Media Advertising Group
Joan Muyskenweg 6w
1096 CJ Amsterdam

Verkoopinformatie
Telefoon: 020-2623000
e-mail: sales@nlmag.nl
info: www.nlmag.com

Media-order

Bezorgadres advertentiemateriaal

Druk: Senefelder

Men’s Health International
Senior Vice President, Rodale International:
Robert Novick
Editorial Director: John Ville
Content Manager: Karl Rozemeyer
Editorial Assistant: Samantha Quisgard
Executive Director, Business Development & Marketing: Kevin LaBonge
Senior Director Marketing & Sales: Lucio Grimaldi
Business Manager: Jennnifer Lally
Manager, Business Development & Marketing: Maria Urso
Coordinator, Business Development & Marketing: Dana Rich

Prijzen
Losse nummers: € 5,50
Jaarabonnement € 51,50 of halfjaarabonnement € 26,75 bij automatische incasso.
Betalen per acceptgirokaart of overschrijvingsformulier: € 2,- extra.
Abonnementen kunnen per nummer ingaan en worden automatisch verlengd, tenzij een maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode bericht van opzegging is ontvangen. Opzeggingen worden onzerzijds schriftelijk bevestigd. Vermeld bij correspondentie altijd uw abonneenummer (zie adresdrager).

© 2013 Hearst Magazines Netherlands
© 2013 Rodale Press Inc.

Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd bij de Rechtbanken in Nederland. Een exemplaar van de Regelen is op aanvraag
kosteloos verkrijgbaar.

Wij maken u er op attent dat aan ons verstrekte gegevens zoals naam, adres en telefoonnummers van abonnees worden opgenomen in ons gegevensbestand. Dit bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens door WPG Uitgevers, de verantwoordelijke voor uw gegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor onze abonnementenadministratie, voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten en om u op de hoogte te (laten) houden van producten en diensten van de verschillende WPG-uitgeverijen. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit Men's Health mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Men’s Health wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen aan Men’s Health, in de vorm van artikelen of ingezonden brieven,worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen.